Veotingimused

TRENDMILL OÜ VEOTINGIMUSED

1. EELMÄRKUS

TRENDMILL teenuseid tellides nõustute Teie kui “Saatja”
enda ning kelletahes teise Saadetise saatmisest huvitatud isiku nimel sellega,
et Veotingimused kehtivad momendist, mil TRENDMILL võtab Saadetise vastu, kui TRENDMILL
täievolilise esindajaga pole kirjalikult teisiti kokku lepitud. See ei puuduta
Teie seaduslikke õigusi seoses teenustega, mille eest olete täiendavalt
tasunud. Saadetis tähendab mis tahes dokumente või pakke, mis kulgevad ühe
saatelehega ning mida võib TRENDMILL äranägemisel kohale toimetada mis tahes
veovahendiga.

Saateleht hõlmab TRENDMILL transpordisaatelehti ja muid
saatedokumente ning käesolevaid Veotingimusi. Saadetisi toimetatakse kohale
piiratud vastutuse alusel. Kui Saatja nõuab suuremat kaitset, võib Saadetise
lisatasu eest kindlustada. (Lähemat infotselle kohta leiate allpool.).

2. VASTUVÕETAMATUD SAADETISED

Saatja nõustub, et tema Saadetis on vastuvõetamatu, kui

• seda klassifitseeritakse riskantse
või ohtliku materjali või tootena, mille vedamise on

keelustanud kas Rahvusvaheline Õhuveoassotsiatsioon (IATA),
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO), mõni valitsusasutus või
muu asjaomane organisatsioon;

• ei täideta nõutavat
tollideklaratsiooni;

• TRENDMILL jõuab järeldusele, et ei
saa Saadetist, nagu näiteks (kuid mitte ainult) loomad, kulla- või
hõbedakangid, raha, esitajaväärtpaberid, väärismetallid ja -kivid, tulirelvad
ning nende osad, laskemoon, inimeste maised jäänused, pornograafia,
narkootikumid, ohutult või legaalselt edasi toimetada.

3. KÄTTE- JA MITTEKÄTTETOIMETAMINE

Saadetisi ei või kätte toimetada kirjakastidesse või
postiindeksite järgi. Saadetised

toimetatakse kätte Saatja antud Saaja aadressil, kuid mitte
tingimata nimetatud Saajale isiklikult. Kui Saaja keeldub saadetise vastuvõtust
või selle kättetoimetamise eest tasumisest, või Saadetis loetakse
vastuvõetamatuks, või Saajat ei suudeta tuvastada või leida, teeb TRENDMILL kõik
saadetise tagastamiseks Saatjale viimase kulul. Selle võimatuse korral võib TRENDMILL
saadetise loovutada või müüa, ilma

et selle eest Saatja või kellegi teise ees mingit vastutust
kannaks. Postisaadetise müügist laekuv tulu kantakse riigieelarvesse.

4. SAADETISTE VASTUVÕTMINE JA KOGUMINE

Saadetisi võetakse vastu tööpäeviti kella 8.00 – 17.00 kokkuleppel
kliendiga kliendi

asukohas (laos, ruumides).

5. KONTROLLIMINE

TRENDMILL-il on õigus nõuda saatjalt postisaadetise avamist selle edastamiseks
vastuvõtmisel, et veenduda keelatud esemete või ainete puudumises.

6. VEOKULUD JA ARVED

Veokulud arvestatakse vastavalt tegelikule või mahukaalule, ning TRENDMILL
võib arvestuse õigsuse kontrollimiseks iga Saadetise üle kaaluda ning mõõta.
Saatja tasub või hüvitab TRENDMILL -le kõik veo- ja laokulud ning lõivud ja
maksud osutatud teenuste eest, samuti kõik trahvid ning muud kulud, kui Saadetis
osutub vastuvõetamatuks vastavalt punktis 2 kirjeldatule või Tüüptingimustes toodud
postiteel edastamisele mittekuuluvate saadetiste nimekirjas toodud juhtudel,
v.t. “Kullerposti teenuste tüüptingimused“ punkt 4.

7. VASTUTUS

TRENDMILL vastutus Saadetise eest piirdub vastutusega selle
säilimise ja kaalu eest. Kõik muud kaudsed või erikahjud (kaasa arvatud
kaotatud kasum, intress, futuurtehingud) on välistatud, seda isegi juhul, kui TRENDMILL
tähelepanu on sellistele riskidele juhitud, sest Saatja võib end eririskide
vastu kindlustada. TRENDMILL vastutus Saadetise eest, punkte 7 – 11 puudutamata,
piirdub selle tegeliku rahalise väärtusega ning ei ületa 100 EURO-t.

Pretensioonide arv on piiratud ühe nõudega veokokkuleppe kohta.
Kui Saatja arvates sellest ei piisa, peab ta esitama spetsiaalse
väärtusedeklaratsiooni ning nõudma kindlustust, nagu kirjeldatud punktis 8, või
sõlmima oma kindlustuslepingud, mille puudumisel võtab ta enda kanda kõik
kahjuriskid.

8. PRETENSIOONID

Kõik pretensioonid TRENDMILL -ile tuleb esitada kirjalikult 30 (kolmekümne)
päeva jooksul Saadetise vastuvõtmisest arvates. Pärast nimetatud tähtaja
möödumist ei kanna TRENDMILL Saadetise eest mingit vastutust.

9. VEOKINDLUSTUS

TRENDMILL võib kindlustada Saadetise selle tegeliku rahalise
väärtuse ulatuses, kui Saatja palub kindlustust klienditeeninduse kaudu ja
tasub kindlustuspreemia. Veokindlustus ei kata kaudseid või viivitusest
tingitud kahjusid.

10. HILINENUD SAADETISED

TRENDMILL teeb kõik võimaliku Saadetiste kättetoimetamiseks normaalsete
graafikute järgi, ent nood pole garanteeritud ega moodusta lepingu lahutamatut
osa. TRENDMILL ei vastuta hilinemistest tingitud kahjude eest.

11. KONTROLLIMATUD ASJAOLUD

TRENDMILL ei ole vastutav kontrollimatutest asjaoludest tingitud
kahjude eest. Sellised asjaolud on loodusõnnetused (näiteks maavärin,
keeristorm, maru, üleujutus, udu), force majeure (näiteks sõda, mäss,
lennuõnnetus, embargo), TRENDMILL -ga mitte seotud isiku (näiteks saatja,
vastuvõtja, kolmanda isiku, tolli- või mõne muu ametniku) tegevus või
tegevusetus, elektri- või magnetvälja kahjustav või kustutav mõju fotodele või
elektronsalvestistele

12. SAATJA KAHJUGARANTIID

Saatja hüvitab kõik oma kinnituste ja garantiide ning kehtivate
seaduste või eeskirjade rikkumisega TRENDMILL-le tekitatavad kahjud. Mainitud
kinnitused ja

garantiid on järgmised.

• Kogu Saatja antav informatsioon on
täielik ning täpne.

• Saadetise on valmistanud ette saatja
töötajad tema turvalisel territooriumil.

• Saatja palgatud personal on
usaldusväärne.

• Saatja on kaitsnud Saadetist
ettevalmistamise, ladustamise ja TRENDMILL -le toimetamise ajal lubamatu
sekkumise eest.

• Saadetis on pakitud, märgistatud ning
adresseeritud nõuetekohaselt.

• Järgitud on kõiki rakendatavaid
seadusi ja teisi vastavaid ettekirjutisi.

• Saatelehe on allkirjastanud Saatja
volitatud esindaja, ning sätted ja tingimused on Saatjale siduvad ning
kohustuslikud.

13. MARSRUUTIMINE

Saatja on nõus kõikide marsruutimiste ja ümbersuunamistega, kaasa
arvatud sellega, et Saadetisel võib marsruudil olla vahepeatusi. Saatjal on
vajadusel võimalik saadetise kättetoimetamisse sekkuda ning vastavalt
vajadusele ümberkorraldada / adresseerida, teenus maksustatakse vastavalt
kehtivale hinnakirjale, sarnaselt uue saadetise saatmisega.

14. ALLUVUS

Iga käesolevatest Veotingimustest tulenev või nendega seotud
vaidlus allub TRENDMILL huvides Saadetise lähteriigi seadustele ning kohtutele.
Saatja allub sellisele jurisdiktsioonile vastuvaidlematult, kui see ei ole
vastuolus kohaldatava õigusega.

15. SAADETISE JÄLGIMINE

Saatjal on võimalik saada infot saadetise asukohast 24h ööpäevas,
saates oma e-maili aadressil: info@trendmill.eu, tööpäeviti ja -ajal ka telefonil  555 10 221.

16. MITMESUGUST

Ühegi sätte kehtetus või rakendamatus ei avalda mõju käesolevate
Veotingimuste teistele osadele.