Tingimused

TRENDMILL OÜ

Kullerposti teenuste tüüptingimused.

 

Kullerposti teenuste
tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad

TRENDMILL OÜ (edaspidi
TRENDMILL) ja kullerposti Teenuste (edaspidi Teenuste) tarbija vahelisi
suhteid, sealhulgas Teenuste eest tasu määramist, kehtestamist, muutmist ja
sellest teatamist, tarbijalt nõutavate tagatiste määramise aluseid ja kaebuste
käsitlemise korda.

1. Tasu määramise, kehtestamise
ja muutmise kord:

1.
Teenuste hinnakirja kehtestamise aluseks on TRENDMILL kulutused kullerposti
saadetise (edaspidi Saadetise) saatjalt saajale käestkätte toimetamisel.
Kulutuste hulka kuuluvad lähtekohas Saadetise vastuvõtmise kulu,
klienditeeninduse kulu, kulutused müügile, raamatupidamise kulu,
transpordi-kulu, sorteerimise kulu. Saadetise kättetoimetamise kulu ja muud
Saadetise transpordiga seonduvad kulud ning muud üldkulud. Teenuste hinnakirja
kinnitab TRENDMILL tegevjuht.

2.
Saadetise eest tasu määramise aluseks on Saadetise kaal (tegelik
või mahukaal vastavalt Tüüptingimuste p.1.5),ja Teenuse liik.

3.
TRENDMILL poolt pakutavad Teenused ja nende hinnad on ära toodud
hinnakirjas (kättesaadav klienditeeninduses) ning TRENDMILL interneti
kodulehel.

4.
Hinnakirja muudetakse reeglina 1 kord aastas. TRENDMILL jätab
endale lisaks õiguse muuta hindu:

a.
Valuutakursside olulise muutumise korral.

b. Olulise kütusehindade tõusu korral

c. Ootamatute ohuolukordade puhul

5.
Suurte kuid kergekaaluliste Saadetiste puhul arvutatakse
transpordi maksumus mahukaalu järgi juhul kui see on suurem Saadetise
tegelikust kaalust. Mahukaal arvutatakse alljärgneva valemi abil:

pikkus
(m)* laius (m)* kõrgus (m) = maht (m3, cbm)

Vastavale mahule hinna
leiate meie hinnakirjadest, tähistatuna Cbm.

6.
Saadetisi, mille mõõdud ületavad 200 cm (pikkus) x 100 cm (laius)
x 100 cm (kõrgus), transpordib TRENDMILL erijuhuna, mis tuleb eelnevalt
kooskõlastada TRENDMILL klienditeenindusega.

7.
Saadetisi, mille kaal ületab 250 kg, transpordib TRENDMILL erijuhuna,
mis tuleb eelnevalt kooskõlastada TRENDMILL klienditeenindusega. Raskete
Saadetiste puhul tuleb Saadetised jagada mitmeks kuni 50 kg osaks, kusjuures
pakkeüksuse mõõdud ei tohi ületada punktis 6. kirjeldatut.

2. Tasu muutumisest teatamine

1.
Tasu muutumisest teatatakse lepingulistele klientidele kirjalikult
lepingus kokkulepitud tähtajaks (reeglina 1 kuu enne hindade muutumist).

2.
Mittelepingulistele klientidele on klienditeeninduses kättesaadav
kehtiv hinnakiri ning samuti TRENDMILL interneti kodulehel.

3. TRENDMILL Teenuste tarbijalt
nõutavate tagatiste määramise alused.

1.
TRENDMILL Teenuste tarbijalt ei nõuta Teenuste tarbimiseks täiendavaid
tagatisi.

4. Edastamisele mittekuuluvad
saadetised

1.
TRENDMILL-le üleantavad Saadetised ei tohi sisaldada:

* relvi,
laskemoona, gaasipüstoleid, lõhkevaid, kergesti süttivaid ja ohtlikke aineid;

* politsei
ja eriteenistuste vajadusteks ettenähtud erivahendeid, pisar- ja närvigaasi
balloone;

* mürgiseid
ja radioaktiivseid aineid;

* bioloogilisi
nakkusaineid;

* narkootilisi
ja teisi psühhotroopseid aineid;

* happeid;

* kiiresti
riknevaid toiduaineid;

* elusloomi,
-linde, -kalu ja -putukaid;

* mürgiseid
taimi;

* sündsusetuid
või kõlblusvastase sisuga trükiseid, materjale ja esemeid;

* esemeid,
mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada Saadetise saajaid ja
postitöötajaid, määrida või rikkuda teisi Saadetisi;

* ”TRENDMILL
OÜ Veotingimuste” kohaselt vastuvõetamatuid esemeid, nagu näiteks
väärisesemed (kulla- või hõbedakangid, raha, esitajaväärtpaberid,
väärismetallid ja –kivid), salakaup või muud ebaseaduslikud ained ja esemed, inimeste
maised jäänused;

* aineid
ja esemeid, mida klassifitseeritakse riskantse või ohtliku materjali või
tootena, mille vedamise on keelustanud kas mõni valitsusasutus või muu
asjaomane organisatsioon. Kliendil on TRENDMILL klienditeeninduses võimalik tutvuda
selliste

ainete ja esemete
loeteluga;

2.
TRENMILL-l on õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest juhul kui
TRENDMILL jõuab järeldusele, et Saadetist ei ole võimalik ohutult või
legaalselt edasi toimetada.

5. Saadetiste avamise kord

1.
TRENDMILL-l on postisaadetise avamise õigus üksnes:

a.
saatja või saaja nõusolekul;

b.
juhul, kui see on vältimatu kahjustatud postisaadetise sisu
kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks;

c. postisaadetisest
isikutele või asjadele lähtuva füüsilise ohu tõrjumiseks;

d.
juhul, kui postisaadetis on kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata
ja seda ei ole võimalik andmete puudumise tõttu saatjale tagastada.

2.
Saadetise saajal on õigus nõuda TRENDMILL-lt saadetise avamist
selle väljastamisel saajale.

3.
Saadetiste avamise õigus on ainult TRENDMILL poolt volitatud TRENDMILL
töötajatel.

4.
Saadetiste avamise ja läbivaatuse eesmärgiks on tuvastada, et
Saadetis ei sisalda Tüüptingimuste p.4.1 nimetatud aineid ja esemeid.

5.
Saadetise läbivaatus viiakse läbi piisava põhjalikkusega, et oleks
võimalik tagada p.4.1 nimetatud ainete ja esemete puudumine Saadetise sisus ja kontrollida
Saadetise sisu vastavust saatelehel näidatule.

6.
Kahjustatud Saadetist võib ümberpakkimiseks avada ainult TRENDMILL
poolt volitatud töötaja TRENDMILL poolt selleks määratud ruumides.

7.
Kahjustatud Saadetisele teeb Saadetise avanud TRENDMILL töötaja
kinnindamisel märke saadetise avamise kohta TRENDMILL poolt ja kinnitab selle
kuupäeva, avamise koha ja oma allkirjaga.

8.
Saadetise avamise kohta koostatakse protokoll, milles:

* tuuakse
ära avamise põhjus

* kirjeldadakse
Saadetise välist seisukorda

* märgitakse
ära Saadetise kaal enne avamist ning üldkaal pärast ümberpakkimist ja
kinnindamist

* märgitakse
loetelu Saadetise sisuks olevatest esemetest ja esemete üksikasjalik kirjeldus
(nimetus, arv, kauba puhul kaal). Protokollis märgitakse, milline osa Saadetise
sisust on kahjustatud või kõrvaldatud ja milline osa edastatakse

9.
Protokoll edastatakse koos Saadetisega saajale. Riknenud ja
ohtlike ainete kõrvaldamisel saadetakse protokolli ärakiri Saadetise saatjale.

10.
Isikutele või asjadele võimalikku füüsilist ohtu sisaldava
Saadetise avamine viiakse läbi selleks sobivas kohas vähemalt kahe
päästetöötaja või politseiametniku juuresolekul.

11.
Saadetiste avamisel lähtub TRENDMILL “Postiseaduses” ja Majandus
ja kommunikatsiooniministri määruses nr. 121 “Postisaadetiste avamise
kord” toodud nõuetest.

6. Saadetiste kättetoimetamise
võimatus

1. Saadetise
kättetoimetamine loetakse võimatuks, kui:

1.
saadetist ei ole võimalik saajale edastada aadressi puudumise, ebatäpsuse
või muu sarnase põhjuse tõttu;

2.
saaja keeldus postisaadetist vastu võtmast;

3. postisaadetis on
tagastatud teise postiteenuse osutaja poolt postiteenuse osutajale, kes selle
edastas punktis a ja b nimetatud tingimustel;

4.
tagastatud postisaadetist mida on hoitud TRENDMILL poolt saatja
ootel, ei ole võimalik olnud väljastada ühe kuu jooksul.

2.
Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata Saadetiste kohta peab TRENDMILL
arvestust elektroonilises andmebaasis. TRENDMILL juhindub Majandus- ja
Kommunikatsiooniministri määruses nr. 122 §2 toodust.

3.
Kättetoimetamise võimatuse korral on TRENDMILL-Il Saadetise õige
saaja väljaselgitamiseks õigus Saadetis avada Tüüptingimuste p.5 toodud korra
kohaselt.

4.
Kui Saadetise kättetoimetamine osutub võimatuks, kontakteerub TRENDMILL
Saadetise saatjaga ja küsib nõusolekut Saadetise tagastamiseks või
ümberadresseerimiseks. Kui Saadetise saatja ei soovi Saadetise tagastamist ega
ümberadresseerimist, kuulub Saadetis hävitamisele või toimitakse vastavalt
punktile 6.6.

5.
Kui Saadetise saatjaga ei ole võimalik ühendust saada,
säilitatakse Saadetist 6 kuud. Saadetist säilitatakse TRENDMILL ruumides selleks
määrtud suletavas hoiukohas. Kättetoimetamise võimatuse tõttu säilitatavale
Saadetisele ja Saadetise saatedokumentidesse tehakse märge “Väljastamatu”.

6.
Kui Saadetist ei ole 6 kuu jooksul välja või tagasi nõutud, kuulub
Saadetis hävitamisele. Saadetise väärtust omav sisu müüakse avalikul oksjonil Tüüptingimuste
p.7 toodud korra kohaselt.

7.
Saadetiste hävitamine toimub TRENDMILL ruumides, TRENDMILL poolt
volitatud TRENDMILL töötajate poolt.

7. Oksjoni korraldamise kord

1.
Kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata Saadetiste väärtust
omav sisu müüakse avalikul oksjonil tingimusel, et see ei riku saaja ja saatja
eraelu puutumatust.

2.
Oksjoni korraldajaks on TRENDMILL või TRENDMILL tegevjuhi otsusega
määratud juriidiline isik.

3.
Oksjoni korraldamise teate avaldab oksjoni korraldaja üleriigilise
levikuga päevalehes vähemalt 14 päeva enne oksjoni korraldamist. Oksjoni korraldamise
teates näidatakse ära oksjoni toimumise koht ja aeg, oksjonil osalemise
tingimused, sealhulgas oksjonil osalemise tasu ja nõutav tagatisraha.

4.
Saadetiste sisu müügist laekuv tulu kantakse riigieelarvesse

8. Tarbija kaebuste käsitlemise
kord

1. Kõik pretensioonid TRENDMILL-le
tuleb esitada kirjalikult 30 päeva jooksul peale Saadetise TRENDMILL-le
üleandmist. Hilisemaid pretensioone TRENDMILL ei arvesta.

2.
Klienditeenindus registreerib pretensiooni koheselt elektroonilises
andmebaasis, kui klient on selle esitanud kas suuliselt või kirjalikult. TRENDMILL
annab kliendi suulisele pretensioonile esmase vastuse 30 minuti jooksul.
Kliendi kirjalikule pretensioonile annab TRENDMILL esmase vastuse kahe tööpäeva
jooksul alates kaebuse TRENDMILL-le laekumisest.

3.
Kaebuse lahendamise periood sõltub järelpäringutele vastuse
saamise ja vajalike faktide tuvastamise ajast. Kaebus loetakse lahendatuks
kliendi nõusolekul. Kaebused, mis sisaldavad kompensatsiooninõuet, tuleb
esitada kirjalikult ja TRENDMILL on kohustatud neile lõpliku vastuse andma
kirjalikult.

4.
TRENDMILL vastutus Saadetise eest piirneb vastutusega selle säilimise
ja kaalu eest. Vastutus kõigi muude kaudsete või erikahjude (kaasa arvatud
kaotatud kasum, intress, futuurtehingud) on välistatud.

5.
Saadetise hävimise või kahjustumise korral on kliendi nõudmisel kompenseeritava
summa ülempiiriks Saadetise väärtuse ja transpordikulu summa. Kompenseeritavaks
Saadetise väärtuse ülempiiriks on 100 EURO-T Saadetise eest või 10 EURO-t
Saadetise kaalu iga kilogrammi kohta.

6. TRENDMILL ei
vastuta Saadetiste hilinemisest tekkinud kahjude eest, va. juhul kui on
tõestatud TRENDMILL süü Saadetise kättetoimetamise viibimisel. Sellisel juhul
piirdub TRENDMILL vastutus kliendi poolt makstud tasuga.

7.
TRENDMILL ei vastuta kontrollimatutest asjaoludest (näiteks loodusõnnetused,
force majeure) tingitud kahjude eest.

8.
TRENDMILL vastutuse piirid on ära toodud “Trendmill OÜ
Veotingimustes”.

9.
Kui tarbijat ei rahulda tema pretensioonile TRENDMILL poolt pakutud
lahendus, on tarbijal õigus esitada Sideametile kirjalik kaebus.

9. Veotingimused

1.
Kõigi TRENDMILL Teenuste puhul kehtivad “Trendmill OÜ
Veotingimused”. “Trendmill OÜ Veotingimused” on Tüüptingimuste
lahutamatuks lisaks (Lisa 1).